Regulamin

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub INFINITY mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. W celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub Infinity zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację loży w Klubie.

3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.

4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie, równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

6. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.

8. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.

9. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

10. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.

11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

12. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

13. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

15. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

16. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

17. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i płatna. Za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie lokalu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni [torebki, dokumenty, klucze, portfele, telefony itp.] Klub nie ponosi odpowiedzialności.

19. W przypadku zgubienia bloczka z numerkiem, rzeczy pozostawione w szatni są wydawane dopiero po zakończeniu imprezy lub w wyznaczonym przez menadżera terminie. Za zgubione lub zniszczone bloczki z numerkami do szatni obowiązuje oplata 20 zł. Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w dniu imprezy przechowywane są maksymalnie 14 dni.

20. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.